ListEnBedrog.nl

loquendi libertatem custodiamus

Klachten?
Start
Contact
Dossier Pieter Knabben
Oplichtertje
Actueel
Dossier BRTS
Zwartboek BRTS/BOS
Dossier PBO BRTS
BRTS in de pers
X-files
Bezwaarschrift BOS
Besluit CvdM
Dossier TV-Gazet
TV-Gazet in de pers
De affaire Mi Amigo
SOS Magdalena
Reacties
Open & Eerlijk
Links
Colofon

X-files

Op deze pagina maakt listenbedrog.nl documenten en informatie openbaar die om uiteenlopende redenen niet eerder werden gepubliceerd. Het commentaar is van Martin van Kampen.

BRTS-gebed

De vrijwilligers van Stadsradio- en StadsTV Breda schijnen het te moeten uitspreken voor ze met hun programma beginnen...

Onze wethouder, die in het college zit

Uw naam is voor ons heilig

Uw stemmen komen

Uw wil is wet

Geef ons heden een nieuwe zendvergunning

En vergeef ons onze fraude

Zoals ook wij anderen hun fraude vergeven

En leidt ons niet naar de afgrond

Maar verlos ons van de BOS

Want van u is de BRTS

En de andere media

En uw ambtenaren

Voor een jaar of vier, vijf...

Adank

uuh

Amen


Speech

Op 10 december 2003 sprak ik in, in de gemeenteraadscommissie Cultuur, waarin het voorstel van B&W om het CvdM te adviseren de omroepvergunning aan de BRTS te verlenen aan de orde kwam. Omdat ik niet tevreden was over mijn eerste pennenvrucht, schreef ik een tweede speech, die druipt van ironie. Na ampel beraad werd besloten dat een zakelijke toon misschien meer op zijn plaats was en droeg ik uiteindelijk de derde versie van mijn verhaal voor in de Raadszaal van het Stadhuis. Maar de tweede versie is zonder twijfel de leukste...

Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie,

Ik heb u de voorbije tijd met argumenten proberen duidelijk te maken waarom u in ‘de kwestie publieke lokale omroep’ voor vernieuwing moet kiezen. Vanavond wil ik het op de ludieke manier doen. Ik hoop dat mijn woorden u aan het denken zetten. Het is uitdrukkelijk niet mijn bedoeling u te beledigen of op de kast te jagen.

De Mediawet is een onding. Hij bepaalt dat er per gemeente maar één publieke lokale omroep mag zijn. Voor ons, de B.O.S., is dat heel vervelend, want Breda heeft een uitstekend functionerende lokale omroep, de BRTS, die al twintig jaar de inwoners op sublieme wijze van nieuws en informatie voorziet. Er wordt massaal naar Stadsradio Breda geluisterd, en wie je het ook vraagt: elke Bredanaar flapt er spontaan vijf namen van programma’s uit en zet ieder heel uur de radio iets harder, om toch vooral niets van het lokale nieuwsbulletin te missen.

StadsTV Breda brengt elke dag het laatste nieuws het eerst, in tekst en beeld. Geen calamiteit valt tussen wal en schip. Niet voor niets zitten er fans met spandoeken op de publieke tribune. Niet voor niets staat de Grote Markt vol sympathisanten. Breda is trots op zijn lokale omroep en geeft daar terecht blijk van. U moet het dan ook niet in uw hoofd halen om de BRTS uit de lucht te halen. Dat zal een volksopstand veroorzaken. Straks gijzelen ze de burgemeester nog. In België doet het volk dat ook, hebben ze gezien. De BRTS = Breda, net als NAC.

De B.O.S. maakt dan ook geen schijn van kans. De vergunning gaat naar de BRTS. Niet in de laatste plaats omdat het programmabeleidbepalend orgaan, het PBO, van de BRTS uitstekend functioneert. Net zo goed als de programmaraad die bepaalt wat er op de kabel komt. En dat is een groot compliment.

Hulde ook aan Joost Gielen, die als wethouder op 29 januari 1998 aan de toenmalige gemeenteraad beloofde dat de gemeente het PBO van de BRTS elk jaar zou controleren. Zoals u weet, want u heeft elk jaar de rapportage ontvangen, is de BRTS bij ieder examen cum laude geslaagd. Jammer, dat Gielen voor de politiek verloren is gegaan en tegenwoordig haardrogers en tosti-ijzers verkoopt. Al is de Amalia-flesjesverwarmer natuurlijk wel een aanwinst voor jonge gezinnen, de hoeksteen van de samenleving.

Ik moet u iets bekennen. Toen de B.O.S. begin dit jaar begon met het samenstellen van zijn PBO vingen we overal bot. Niemand wilde in ons programmabeleidbepalend orgaan. We hadden het Commissariaat voor de Media echter al om zendtijd gevraagd en hebben toen wat bekenden gebeld en de organisaties erbij verzonnen. Dat was fout. Maar wat moesten we dan? Wij willen ook graag uitzenden! Er is helaas echter maar één vergunning. En die is, dat weet u allemaal, in goede handen. We hebben maanden gegraven in het verleden van de BRTS, maar vonden niets waar we ons voordeel mee konden doen. Hulp bood zich aan, maar ook de nijvere AIVD en zelfs Peter R. de Vries vonden geen aanknopingspunten.

Ik hoop dat u geen aangifte tegen ons doet, al besef ik dat u dit op basis van de wet verplicht bent. Kunnen we niet gewoon afspreken dat wij de gemeente en het commissariaat schriftelijk onze excuses aanbieden en dat u dan gewoon alles vergeet?

Bedankt. Wij zijn u zeer erkentelijk.


Brief

Op 18 maart 2004 boog de gemeenteraadscommissie Cultuur zich andermaal over 'de kwestie lokale omroep'. In eerste instantie zou de BOS niet, net als op 10 december, inspreken, maar zou er een brief naar de gemeenteraadsleden worden gestuurd. Op het laatste moment werd echter besloten dat voorzitter Chretien Wetemans toch namens de BOS het woord zou voeren in de Raadszaal van het Stadhuis. De brief werd dus niet verzonden...

Geachte heer, mevrouw,

Aan de vooravond van de besluitvorming in de gemeenteraad aangaande de publieke lokale omroep –het uitbrengen van een advies aan het Commissariaat voor de Media (CvdM)- wend ik mij bij deze nog eenmaal tot u. Ik zal donderdag tijdens de commissie Cultuur niet inspreken. Dit op advies van de raadslieden die de Bredase Omroep Stichting (BOS) bijstaan en het feit dat de hele gang van zaken niet ten goede is gekomen aan mijn gezondheid.

Ook de bedreigingen die ik sinds mijn vertrek bij de Bredase Radio en Televisie Stichting (BRTS) stelselmatig heb gekregen wanneer ik het waagde me kritisch uit te laten over het functioneren van die omroep spelen daarbij een rol. Het laatste wat ik wil is wel een incident tijdens uw vergadering. Iets dat ik gezien de wijze waarop ik de voorbije tijd ben bejegend door enkelen niet mag uitsluiten.

Op 28 maart 2003 vroeg het CvdM u op grond van artikel 20 lid 2 Mediabesluit “binnen achttien weken”, dus voor 1 augustus, advies uit brengen. Louter en alleen door de interne problemen waar de BRTS mee kampte duurde het tot 10 december voor de zendtijdaanvragen van de BRTS en BOS in de commissie Cultuur werden behandeld. Na hevige kritiek van met name de raadsleden Selcuk Akinci (GroenLinks) en Boy Boer (Leefbaar Breda) op het programmabeleidbepalend orgaan (PBO) van de BRTS gaf u het voorstel van B&W om voor de BRTS te kiezen terug aan Cultuurwethouder André Adank. Dit met de opdracht een ultieme poging te wagen beide stichtingen tot een fusie te bewegen.

Als u de Mediawet had gevolgd dan had u het CvdM geadviseerd de vergunning aan de BOS te verlenen. Bovendien zegt artikel 42 lid 2 van die wet dat er pas sprake kan zijn van een fusie indien beide omroepen voldoen aan hetgeen is vastgelegd in artikel 30. Het artikel op grond waarvan u beide stichtingen had moeten doorlichten.

Niettemin was de BOS bereid constructief overleg aan te gaan met de BRTS aangaande een fusie of verregaande samenwerking. Wij waren en zijn van mening dat met de wens van de politiek, de gekozen volksvertegenwoordigers, serieus moet worden omgesprongen. Het BOS-bestuur besloot zelfs de BRTS een compromis voor te stellen: de BRTS de radio en de BOS de kabelkrant. Zover kwam het niet omdat de BRTS halsstarrig weigerde met de BOS in overleg te treden en de gemeente zich beperkte tot het aangaan van een afzonderlijk gesprek met de BRTS en de BOS, waarbij de bal volledig bij de besturen werd gelegd.

Overigens had de BRTS bij brief van 24 november, een brief die voor de commissievergadering van 10 december ter inzage lag, al meegedeeld onder geen beding met de BOS in zee te willen.

Merkwaardig vond ik het om na de commissievergadering van 10 december in BN/DeStem te lezen dat u de verkeerde BRTS-PBO-lijst had beoordeeld. Die bewering van BRTS-voorzitter Hans Veelenturf mag naar het land der fabelen worden verwezen, want het staat vast dat u de juiste lijst onder ogen kreeg; de lijst met leden die kort daarvoor, op 4 november, op basis van geloofsbrieven door B&W waren benoemd.

Ik weet zeker dat wanneer ik u, B&W en niet in de laatste plaats het CvdM om de tuin had geleid met valse informatie en vervolgens in de krant had beweerd dat u niet goed op had zitten letten, ik als de firma list en bedrog door de achterdeur was afgevoerd. Daarbij sluit ik niet uit dat aangifte was gedaan wegens valsheid in geschrifte cq oplichting cq fraude. Dit was uiteraard niet aan de orde, want ik zou het niet in mijn hoofd halen u zo om de tuin te leiden. Gebleken is dat alle door de BOS verstrekte informatie volledig, accuraat en juist is.

Op het gevaar af andermaal van “moddergooien” te worden beticht, wijs ik u ten overvloede op de geschiedenis van de BRTS. Het structureel incidentisme waar die omroep sinds haar oprichting in 1982 mee kampt is u gevoeglijk bekend. En ik vrees dat het einde nog niet in zicht is.

Nu ligt er een nieuwe BRTS-PBO-lijst op tafel. De lijst van de BOS is ongewijzigd. Achteraf moet ik zeggen dat ik er spijt van heb dat ik u het voorbije jaar heb overladen met informatie om u te doen inzien dat het tijd is voor vernieuwing. Ik had beter mijn mond kunnen houden. Dan was waarschijnlijk de BRTS-PBO-lijst van 6 februari 2003 goedgekeurd, die één grote farce is. Die lijst, geacht raadslid, is list en bedrog optima forma.

En als de BOS vervolgens ook het CvdM in de waan had gelaten was de vergunning met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan de BRTS toegewezen. Met dien verstande dat de eerste de beste rechter gehakt van de besluitvorming had gemaakt. Voorzichtig zeg ik dat de BOS dan waarschijnlijk volgende week de gemeenteraadsvergadering had uitgezonden, in het kader van de taak van de publieke lokale omroep om de Bredanaars te informeren. Felle pleidooien en vurige debatten zouden die vergadering dan kenmerken, want op de televisie wil elke politicus goed uit de verf komen.

Iedereen heeft vandaag de dag zijn mond vol van normen en waarden. Als goed raadslid leeft u natuurlijk naar die normen en waarden; sommigen van u zelfs met een christelijke inslag. Ik ben benieuwd hoe zij die ondanks alles achter de BRTS staan, dit hun achterban, de kiezers, zullen uitleggen en wens u allen veel wijsheid bij de advisering van het CvdM.

Met hartelijke groet,
Martin van Kampen,
mediahervormer (u kent het verhaal van Don Quichotte).


E-mail René Oomen

'I get by with a little help from my friends', moet BRTS-programmamaker René Oomen hebben gedacht toen hij op 11 december 2003 een e-mail stuurde naar enkele gemeenteraadsleden. Voor wat betreft de aantijgingen aan het adres van Chretien Wetemans en mijzelf volsta ik met de mededeling dat René het volste recht heeft zijn mening over ons te geven, al herinneren wij ons BRTS-verleden anders...

At 11:59 11-12-2003 +0100, grensgeluiden@zonnet.nl wrote:

Hallo Selcuk, Henk, Ine, mevr.Boidin,

Bij deze wil ik als programmamaker bij Stadsradio, onder persoonlijke titel, graag reageren op de berichtgeving omtrent de BRTS en de discussie in de gemeenteraad over het toekennen van de zendvergunning. Omdat ik met name Selcuk, Henk en Ine persoonlijk ken, wil ik dit in deze mail doen. Selcuk en Henk natuurlijk vanuit hun brts-verleden en Ine binnen een vroegere werkkring. Mevrouw Boidin ken ik niet persoonlijk, maar omdat zij het CDA vertegenwoordigt wil ik ook haar graag hierbij betrekken.

Met stijgende verbazing las ik vandaag (11 dec.) het artikel in BN De Stem over de gevoerde discussie. Hierbij viel mij op dat de uitspraken omtrent de programmaraad van de BRTS - tegenwoordig PBO genoemd - wel erg kort door de bocht gaan (ervan uitgaande dat citaten in het artikel ook daadwerkelijk kloppen). Selcuk beweert hierin dat er alleen maar een keuze gemaakt dient te worden op basis van een kwalitatief beleids bepalend orgaan. Iedereen die ook maar een geringe kennis heeft van de bestuurlijke structuur van een gemiddelde lokale omroep, weet dat dit PBO sinds jaar en dag een papieren kwestie is, zij het een belangrijke. In mijn lange loopbaan bij de lokale omroep (inmiddels een jaar of 16) is dit orgaan niet altijd optimaal geweest qua samenstelling. Een vrijwilligersorganisatie als de BRTS heeft echter altijd moeten roeien met de riemen die voorhanden waren, veelal zonder daadwerkelijke politieke steun. De echte kwaliteit wordt natuurlijk gemaakt op de werkvloer en het beleid wat daar gevoerd wordt. Ik kan mij niet voorstellen dat dit elders veel anders is. Dit wil nog niet zeggen dat dit orgaan meteen onwettig is. Bovendien kan men hier subjectief naar kijken.

Het kan dan ook volgens mij niet zo zijn dat er maar even gekozen wordt tussen twee PBO's en dat daarmee de kous af is. Dat is te simpel voorgesteld. Daarnaast is het nauwelijks voorstelbaar dat wethouder Adank in het wilde weg wat mensen benoemd in deze programmaraad. En gesteld dat dit orgaan niet optimaal is samengesteld is er altijd de mogelijkheid aanwezig voor verbetering. Zo moeilijk kan het allemaal niet zijn. Hier zomaar een streep doorheen halen staat niet in verhouding tot wat er werkelijk aan de hand is. De toekomst van de lokale omroep staat op het spel.

Als een rode draad door de BRTS historie noteer ik een wrange constatering; Jarenlang heeft de politiek niet omgekeken naar de lokale omroep. Subsidie vond men om onduidelijke redenen niet nodig evenals ondersteuning op een andere wijze. Omroep Brabant werd destijds met een rode loper binnengehaald, de eigen lokale omroep mocht maar wat aanmodderen. Alleen bij de vijfjaarlijkse toekenning van de zendvergunning was de lokale omroep plotseling een item. Is het dan vreemd dat de BRTS zich in alle bochten moest wringen om overeind te blijven en daarmee regelmatig de verkeerde mensen binnenhaalde? Nee dus.

Blijft over het verhaal van de BOS. Bestuursleden van Kampen en Wetemans, mij beiden bekend vanwege hun BRTS verleden, hebben nimmer wat zinnigs bijgedragen aan de ontwikkeling van de lokale omroep in Breda. Wat mij betreft worden zij gedreven door rancune en hebben weinig op met een nobel en integer streven als het de lokale omroep aangaat. Van Kampen heeft zelf helemaal niets met publieke lokale omroep. Redactionele, lokale programma's vindt hij maar onzin. Dit heeft hij overduidelijk in woord en daad bewezen in de gelukkig korte tijd dat hij, samen met omstreden programmaleider de Vogt, de scepter zwaaide. Teruggekomen van een zomervakantie enkele jaren geleden moesten we constateren dat alle redactionele programma's doodleuk geschrapt waren. Over dat niveau spreken we. Volstrekte bloedarmoede dus als het om lokale omroep gaat.

Dhr. Wetemans was ooit programmaleider maar was meer bezig met het bevechten van toenmalig voorzitter Joop de Werd dan met radio.De afloop is bekend; hij werd een van de vele slachtoffers die de Werd maakte in zijn periode. Ik spreek uit louter ervaring.

De BOS heeft Breda dus niets te bieden behalve rancuneuse bestuursleden, een papieren PBO, een visieloos plan dat niets met publieke lokale radio van doen heeft en de stellige garantie dat de lokale omroep in zijn geheel zal verdwijnen. Het is duidelijk dat ik mij daar niet aan zal verbinden.

Volstrekt bespottelijk is natuurlijk het voorstel om, niet gehinderd door enige kennis, de hele zaak maar weer twee maanden vooruit te schuiven. Nog even en er is helemaal geen lokale omroep meer, en daarmee geen pluriform media-landschap. Lachende derde wordt dan BN De Stem, die zich nu al in een comfortabele monopolie-positie waant.

Doe er uw voordeel mee.

vriendelijke groet,
René Oomen, programmamaker GrensGeluiden; StadsRadio Breda

Ps
in afschrift naar: dhr. Veelenturf, voorzitter BRTS
John Gerdes, programmaleider radio

GrensGeluiden; Kunst & Cultuur op Stadsradio Breda.
Elke zondag van 11.00 - 12.00 uur. FM 107.3 & FM 92.9 (kabel)


Informatieverzoek Fons Braat

Zoals meerdere partijen in de gemeenteraad zweeg de VVD de BOS stelselmatig dood. Tot raadslid Fons Braat in de eerste week van december 2003 plotseling informatie wilde over de doelstellingen en plannen. Omdat een handvol andere raadsleden soortgelijke vragen had gesteld, besloot ik de politiek in één keer te informeren. En dat was bij Braat, ik vind het nog steeds onbegrijpelijk, tegen het zere been...
E-mail Fons Braat, zaterdag 6 december 2003, 16.50 uur:

Geachte heer van Kampen;

Ik heb op puur persoonlijke titel u informatie gevraagd over de mogelijkheden van de BOS. Dat u dat verzoek hebt aangegrepen om de hele Bredase politiek te bedienen vind ik minder, ik mag er toch vanuit gaan dat u de privacy van personen hoog schat.

Hoogachtend

AAJM Braat
woordvoerder Cultuur voor de VVD-fractie.

Nu vond en vind ik dat Braat zich beter druk had kunnen maken over de malversaties met het BRTS-PBO, waarop ik hem en de andere raadsleden een dag eerder had gewezen. Net als menig ander raadslid stak de VVD'er echter zijn kop in het zand, om enkele dagen later tijdens de commissievergadering Cultuur alsnog met de feiten te worden geconfronteerd, zij het nu door twee collega-raadsleden. Maar omdat ik een raadslid niet hoeft uit te leggen hoe 'ie zijn werk moet doen, volstond ik met het volgende antwoord, per e-mail:

Geachte heer Braat,

Er hebben zich meerdere raadsleden gemeld, die meer informatie wilden over de doelstellingen van de BOS. Vandaar dat ik de vrijheid heb genomen een ieder hierover te informeren. Tegen het verstrekken van informatie kunt u als goed liberaal toch maar moeilijk bezwaar hebben, dunkt mij.

U kunt er zeker van zijn dat ik dan wel de BOS de privacy van personen hoog acht. In het onderhavige geval zie ik niet in op welke manier ik uw privacy zou hebben geschaad.

Nb. Op grond van de Mediawet moet de gemeenteraad controleren of het PBO van een publieke lokale omroep representatief is en of de leden wel zijn afgevaardigd door de organisaties die zij (zouden) vertegenwoordigen. Slechts enkele raadsleden hebben (in deze) hun werk gedaan.
Pennenvruchten Fons Braat:

BRTS een brug te ver……………!
De lange weg van de lokale omroepstichting is bezaaid met distels...


Geweten Olaf Douwes Dekker

In de politiek is één regel heilig; vermijdt altijd de schijn van partijdigheid. Dat betekent dat je niet meestemt over onderwerpen waar je (te zeer) bij bent betrokken. Niet in Breda, want daar bracht VVD-gemeenteraadslid Olaf Douwes Dekker (DD) op 25 maart 2004 vrolijk zijn stem uit op de BRTS. Onverkwikkelijk, omdat DD een TV-programma presenteert dat door die omroep wordt uitgezonden. BN/DeStem nam het functioneren van DD en twee andere raadsleden enkele dagen later dan ook terecht op de korrel. DD reageerde middels een ingezonden brief en ik reageerde weer op zijn pennenvrucht. Maar blijkbaar zat het hem nog steeds niet lekker...
E-mail DD, woensdag 7 april 2004, 18.26 uur:

Geachte heer van Kampen,

Bij het opruimen van de kranten vond ik zojuist voor het eerst uw ingezonden brief in BN/De Stem van 31 maart jongstleden. Ook vond ik nog ergens in mijn bestand uw listenbedrog-adres zodat ik u nog even kan beantwoorden. Veel zin om dat via de krant verder te doen heb ik niet. Ik heb het daar luid en duidelijk op 30 maart mogen doen voor wie het wilde verstaan. U niet. De burgemeester heeft mij, na beraad, om te beginnen helemaal niet gewaarschuwd dat ik mij op glad ijs begaf, integendeel. Hoe u erbij komt dat hij (mij) gewaarschuwd heeft? Verder gaf ik in mijn brief duideljik aan geen BRTS-programmamaker te zijn. Sterker: ik heb geen enkele band of binding met hen. Volgens mij maken zij zelf ook geen TV-programma's. Ik gaf zelfs impliciet een kritiekpunt aan (over de huidige) situatie: ik beschouw de BRTS als een uitzendmachine en helaas als niet veel meer dan dat. In die situatie doet het er ook relatief weinig toe (de affaire worst) of de BOS (de aangeboden programma's) uitzendt of de BRTS.  Maar het moet gezegd: de laatste doet het netjes. En hun PBO is okee.
Uw toon en de mate waarin u mijn tekst verdraait doet mij vrezen dat ik met vele Bredanaars weinig bij uw omroep te zoeken heb. Het bevalt mij niet erg. U moet dat naar mijn gevoel wijzigen wilt u kans maken op meer draagvlak. Mocht u mijn tekst in deze email-brief willen openbaar-maken dan eis ik bij voorbaat integrale weergave daarvan en geen gebruikte/misbruikte stukken daaruit.

Met vriendelijke groet, Olaf Douwes Dekker.

Ik nam de opmerkingen van DD voor kennisgeving aan en ging over tot de orde van de dag. Waarom tijd investeren in politici die hun werk niet naar behoren doen en klaarblijkelijk Oostindisch doof zijn? Maar de zaak bleef kennelijk aan het geweten van de VVD'er knagen...
E-mail DD, vrijdag 7 mei 2004, 15.56 uur:

Geachte heer van Kampen,

Onverwacht vond ik een mogelijk ook voor u interessante bron, namelijk de notulen van de (openbare) fractievoorzittersvergadering van 2 april jongstleden, onder voorzitterschap van de heer Rutten. Hij heeft daaarin ondermeer verklaard bij het punt Commissariaat media en de behandeling ervan in de Raad (en meer specifiek de kwestie rond mijn persoon):

De burgemeester meldt met de kwestie geconfronteerd te zijn via een vraag van dhr. Douwes Dekker. Zijn conclusie is dat alles volgens de regels is gegaan en juridisch correct is. De gedragscode is geen wet. Voor alle duidelijkheid merkt hij nog op tegen het betreffende raadslid niet gezegd te hebben dat sprake is van glad ijs maar dat een en ander niet onwettig is.

Met vriendelijke groet, O. Douwes Dekker.

'Ik ben toch verdorie niet doof?', dacht ik en antwoordde DD terstond:

Beste heer Douwes Dekker,

Citaat raadsvergadering 25 maart 2004:

De VOORZITTER
Ik stel voor dat met betrekking tot de betrokkenheid van de raadsleden bij dit punt elk raadslid respectievelijk de fractie daarover zelf een afweging maakt. Mocht later blijken dat op dat punt de besluitvorming onreglementair is geweest, dan zullen we daar de consequenties van trekken. Dat betekent dan dat die stem niet kan worden meegewogen en het besluit eventueel ter vernietiging kan worden voorgedragen, respectievelijk zelfs nietig is.

Zoals u ziet was Rutten minder stellig dan in later stadium.

Achteraf is het altijd makkelijk praten...

Hartelijke groet,
Martin van Kampen

Dorpspolitiek...
Update 15 juni 2004:
Wie denkt dat de discussie hiermee ten einde is, vergist zich. Op dinsdag 15 juni 2004 stuurde DD mij om 17.05 uur andermaal een e-mail:

De heer Rutten was in zijn benadering buitengewoon stellig. Hij vertelde gewoon, aan wie het horen wil, waar ieders verantwoordelijkheid ligt. Uw citaat gaat over onreglementaire besluitvorming en wat daar vervolgens mee te doen. En hoezoe was hij toen 'minder stellig dan in een later stadium'? Waar heeft u het nu toch over? Ik toonde u juist aan dat dat gladde ijs van u onzin was. Laat u nog eens interviewen op uw eigen wegbsite (iemand wees mij onlangs op dit levenswerk). Olaf Douwes Dekker.

'Jammer dat 'ie het niet wil snappen', dacht ik en reageerde twee uur later als volgt:

Beste heer Douwes Dekker,

Wat ik aantoon, is dat Rutten er tijdens de vergadering niet van overtuigd was dat het meestemmen door u, uw fractiegenoot Patrick Ernst, CDA-raadslid André Lips en zelfs Selcuk Akinci (GroenLinks) (juridisch) opportuun was.

Naar mijn mening heeft met name u zich door uw handelwijze ongeloofwaardigheid gemaakt. Er bestond minstens de schijn van partijdigheid en die moet u als goed politicus vermijden. In die optiek heeft u zich op glad ijs begeven.

Maar misschien mag ik deze gelegenheid aangrijpen om u eens iets te vragen?

Waarom hebben u en uw fractiegenoten hun werk niet gedaan? Waarom is niet onderzocht of het PBO van de BRTS in orde was? Dit is op grond van de Mediawet uw taak. Ik had de raad voor de vergadering op de hoogste gebracht van mijn bevindingen, maar u en vele raadsleden met u gaven geen krimp.

Bij deze nodig ik u uit om dat tegenover het Commissariaat voor de Media en eventueel de rechter te komen uitleggen.

Hartelijke groet,
Martin van Kampen

Wordt vervolgd?...
Inderdaad. Update 16 juni 2004:
Op woensdag 16 juni 2004 bereikte mij om 12.52 uur andermaal een e-mail van DD:

U blijft nu eenmaal teksten van derden uitleggen zoals het u kennelijk past, in dit geval de tekst van de heer Rutten. U toont namelijk helemaal niks aan. Het heeft weinig zin zo met elkaar te communiceren. Inhoudelijk reageer ik ook niet op de BRTS-materie, dat heb ik nooit gedaan. Woordvoerder namens mijn fractie is de heer Braat. Wel heb ik een enkele keer gereageerd waar mijn eigen optreden ter sprake kwam. Verder, ik zei het u al eerder : daar waar u publiceert, u doet maar, maar dan ook wel steeds volledig. Ik beeindig nu onze communicatie over dit onderwerp. Olaf Douwes Dekker.

Na ampel beraad antwoordde ik DD even na half tien:

Beste heer Douwes Dekker,

Ook uw laatste e-mail zal ik publiceren want net als u hecht ik aan volledigheid, al zie ik niet in wat uw ‘afleidingsmanoeuvre’ toevoegt.

U wilt het niet begrijpen? Prima! Even goede vrienden! Dit is een vrij land…

Uit uw antwoord leid ik af dat u niet wilt reageren op mijn vragen. Woordvoerder namens uw fractie is de heer Braat?

U wilt in het verdere verloop van de procedure dus geen verklaringen afleggen? Jammer, van een volksvertegenwoordiger had ik een spontane toezegging verwacht.

Het moet dus per aangetekende brief of deurwaardersexploit? Prima! Even goede vrienden!

Hartelijke groet,
Martin van Kampen

Ps. Uw woordvoerder dhr. Braat is natuurlijk ook welkom.

Wat een soap...

De Heijmans Connectie

Op 26 maart 2003 treedt Jacobus Bernardus Maria (Koos) Janssen (Hilversum, 5 maart 1932) af als penningmeester van de BRTS. Dat gebeurt nadat hij heeft toegegeven verantwoordelijk te zijn voor het verdwijnen van 22.153,75 euro uit de BRTS-kas. Ongeveer een jaar voor zijn aftreden wordt Janssen ziek. Na zijn aftreden herstelt hij voorspoedig.

Op 1 september 2002 treedt Johannes Petrus Maria (Joop) Janssen (Hilversum, 17 oktober 1942) af als voorzitter van de Raad van Bestuur van Heijmans NV in Rosmalen. Dat gebeurt nadat het bedrijf in opspraak raakt in de bouwfraude-affaire. Kort voor hij door de parlementaire onderzoekscommissie bouwfraude zou worden gehoord, wordt Janssen ziek. Een kwaal die hij in 2000 leek te hebben overwonnen steekt opnieuw de kop op. Na zijn aftreden herstelt hij voorspoedig.

Beide broers worden, geplaagd door problemen, dus op ongeveer hetzelfde moment ziek, waarna ze vertrekken en herstellen. Joop Janssen is één van de broers die Koos Janssen begin maart 2003 uit de brand hielpen door het verduisterde geld terug te betalen aan de BRTS.

Een ander saillant detail is dat de Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie, waar Joop Janssen voorzitter van is, na de malversaties van 2003 met het BRTS-PBO vertegenwoordigd is in dat ‘geweten’ van die stichting.

Ik heb deze feiten niet eerder gepubliceerd, omdat dit door sommige Bredase politici zou zijn uitgelegd als ‘moddergooien’.

Overigens werd Koos Janssen eind jaren ’80 ook al uit de brand geholpen door zijn (rijke) broers, na “financiële perikelen” (aldus een document uit 1989 dat in mijn bezit is) bij de Bredase welzijnorganisatie B.W.O.B.. Door tussenkomst van de toenmalige PvdA-wethouder Harry van Raak bleef die affaire een publiek geheim. Janssen ging aan de slag bij de stichting Vertizontaal, waar zijn B.W.O.B. in opging, en kreeg bij zijn pensionering in 1994 zelfs een koninklijke onderscheiding.

‘De Telegraaf’, 19 juli 2002:

Bestuursvoorzitter Joop Janssen weg bij Heijmans

Van een onzer verslaggevers

ROSMALEN - Joop Janssen vertrekt per 1 september als bestuursvoorzitter van bouwbedrijf Heijmans. Dat is gisteravond besloten. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door bestuurslid Berry Bemelmans. Janssen kan in september van dit jaar behandeld worden aan de ziekte van Kahler, een soort beenmergkanker, die onlangs opnieuw opdook.

In maart 2002 werd kanker geconstateerd bij de 59-jarige Janssen. Toen was hij al voor langere periode uit de running voor behandeling aan de ziekte. Maar de katholieke Janssen is een rasoptimist. De gedachte dat hij nog maar kort te leven heeft, wil er bij hem absoluut niet in.

Het gezwel is kort geleden weer actief geworden. "Ze hebben het tijdig ontdekt", aldus secretaresse Yolanda van den Berg van Heijmans. "Hij wordt maandelijks gecontroleerd. Ze zitten er bovenop."

Janssen is bijna acht jaar bestuursvoorzitter van Heijmans. Sinds 1988 maakt hij als financieel directeur deel uit van de raad van bestuur van de Brabantse bouwer. Als accountant was hij een vreemde eend in de bijt aan de top van een bouwbedrijf. Voordat hij bij Heijmans terechtkwam was jarenlang werkzaam bij autohandel Lathouwers in 's-Hertogenbosch en bij de NMB Bank. De jonge Janssen wilde echter niets liever dan pater worden. Zo volgde hij het gymnasium op een kleine seminarie waar predikanten worden klaargestoomd. Een gelovig man is hij gebleven. De Bourgondisch ingestelde zakenman is nog steeds een verwoed verzamelaar van bijbeltegels.

Al eerder dit jaar kondigde Janssen aan dat hij dit jaar zou besluiten wanneer hij zou aftreden. Nu echter blijkt dat hij opnieuw een noodzakelijke medische behandeling moet ondergaan die geruime tijd in beslag zal nemen, is besloten zijn vertrek te vervroegen.

"Het doet ons deugd dat hij zo snel geholpen kan worden", zei een personeelslid van Heijmans na het bekendworden van het nieuws. Volgens Van den Berg gaat de behandeling lang duren. Het wordt niet de verwachte beenmergtransplantie waarop Janssen zat te wachten. "Ze hebben een andere manier gevonden om hem te behandelen" aldus Van den Berg. "Vraag me niet naar de details. Ik ben geen medicus."

De financiële wereld is vol lof over de prestaties van Janssen. Hij maakte van het familiebedrijf Heijmans een landelijk opererend bouwconcern met een jaaromzet van €2,3 miljard. Daarbij had hij opmerkelijk veel oog voor aandeelhouderswaarde. Door dat beleid werd Heijmans een van de beter winstgevende bouwers van Nederland en België. De afgelopen acht jaar werden 40 bedrijven overgenomen. "Dat was zijn grootste verdienste", aldus een analist gisteravond. Er waren ambitieuze plannen om Heijmans uit te bouwen tot een Europees concern.

Tijdens de laatste jaarvergadering werd hij door een aandeelhouder luidkeels op een voetstuk geplaatst. Een minutenlang daverend applaus was het gevolg. Net als aandeelhouders, steken ook analisten de loftrompet over Janssen. "Hij maakte de boekhouding van de bouwer transparant. De berichten over mogelijke illegale prijsafspraken beschouwt hij dan ook als zijn grootste nederlaag."

"En de boel zal echt niet instorten als ik wegga", zei Janssen vorig jaar in een interview met deze krant. "Ik ben slechts het boegbeeld, het kenmerk daarvan is dat ze in het museum terechtkomen en zo zie ik dat ook. Het bedrijf draait niet om één man."

Tussenpaus Bemelmans is afkomstig van branchegenoot IBC dat twee jaar geleden werd overgenomen door Heijmans. Bemelmans was eerder werkzaam bij Alcoa Nederland. Er wordt inmiddels extern gezocht naar een bestuursvoorzitter die voor langere tijd beschikbaar is.


Joop Janssen


 

© 2003-2011 Mega Media Producties