ListEnBedrog.nl

loquendi libertatem custodiamus

Klachten?
Start
Contact
Dossier Pieter Knabben
Oplichtertje
Actueel
Dossier BRTS
Zwartboek BRTS/BOS
Dossier PBO BRTS
BRTS in de pers
X-files
Bezwaarschrift BOS
Besluit CvdM
Dossier TV-Gazet
TV-Gazet in de pers
De affaire Mi Amigo
SOS Magdalena
Reacties
Open & Eerlijk
Links
Colofon

Dossier PBO BRTS

2008

Verstuurd aan de raads- en commissieleden van de gemeenteraad van Breda, d.d. 17 maart 2008:

Bestudering van de brochure ‘Toelichting advies gemeenteraad bij zendtijdaanvraag publieke lokale omroep’ van het Commissariaat voor de Media (hierna: CvdM) brengt bij toetsing aan de realiteit bij de Bredase Radio & Televisie Stichting (hierna: BRTS) een aantal opmerkelijke tegenstrijdigheden aan het licht.

Waar het de toetsing van de representativiteit van het programmabeleidbepalend orgaan (hierna: PBO) door de gemeenteraad betreft, schrijft het CvdM: ,,Het advies van de gemeente geldt, evenals het besluit tot toewijzing van zendtijd aan de lokale omroepinstelling, voor een termijn van vijf jaar’’. Artikel 11, statuten BRTS vermeldt echter: ,,Elk lid van de Programma Raad (PBO, red.) treedt uiterlijk drie jaar na zijn/haar benoeming af, volgens een door de Programma Raad op te maken rooster van aftreding’’.

Deze tegenstrijdigheid maakt het voor de gemeenteraad in feite onmogelijk een advies voor een periode van vijf jaar uit brengen, zoals door het CvdM wordt beoogd.

De statuten van de BRTS zijn op meer punten in tegenspraak met de brochure. Zo schrijft het CvdM: ,,De lokale omroepinstelling dient zich statutair de verplichting op te leggen dat de belangrijkste stromingen te allen tijde in het PBO vertegenwoordigd zullen zijn, opdat de representativiteit gegarandeerd is’’.

In artikel 10, lid 3 van haar statuten conformeert de BRTS zich weliswaar aan deze voorwaarde, maar lid 13 van hetzelfde artikel luidt: ,,Mochten in de Programma Raad (PBO, red.), om welke reden dan ook, een of meer leden ontbreken dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige overblijvende lid, niettemin een wettige Programma Raad’’. Dit terwijl het CvdM elders in haar brochure schrijft: ,,De representativiteit behoeft niet in het geding te komen indien het PBO één, maximaal twee vacatures heeft’’.

Voorts schrijft het CvdM: ,,In het geval dat niet meer voldaan wordt aan de representativiteitseis, dan stelt het CvdM de instelling vier maanden in de gelegenheid dit gebrek te herstellen’’. Artikel 10, lid 12 statuten BRTS vermeldt echter: ,,Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de Programma Raad (PBO, red.), zullen de overblijvende leden (of zal het enig overblijvende lid) binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s)’’.

Ook op de samenstelling van het PBO van de BRTS is het een en ander af te dingen. Er zijn nauwelijks koepelorganisaties in opgenomen en de jongeren zijn ondervertegenwoordigd. Bovendien schrijft het CvdM: ,,Indien de aanvraag tot toewijzing van zendtijd betrekking heeft op (…) een gemeente die bestaat uit meerdere dorpskernen, dient daarmee bij de samenstelling van het PBO rekening te worden gehouden’’. Het CvdM adviseert ,,waar mogelijk te kiezen voor afgevaardigden van overkoepelende organisaties en te streven naar een evenwichtige (wellicht: evenredige) verdeling van de PBO-leden naar gemeente en/of dorpskern’’. In het BRTS-PBO zijn Prinsenbeek, Teteringen, Ulvenhout en Bavel niet of nauwelijks vertegenwoordigd.

Daarnaast schrijft het CvdM: ,,Het CvdM is van mening dat het bij de aanvraag tot toewijzing van zendtijd behorende overzicht van de samenstelling van het PBO door de gemeente kritisch onderzocht moet worden. Een overzicht met namen van personen en instellingen die hen hebben afgevaardigd geeft immers geen inzicht in de wijze waarop deze personen zijn benaderd en wat hen is voorgehouden met betrekking tot de werkzaamheden van het PBO’’.

In het dossier bevinden zich echter geen stukken waaruit blijkt dat de leden van het PBO zich bewust zijn van hun taak en verantwoordelijkheid, noch blijkt dat uit het raadsvoorstel.

Blijkens gegevens van de BRTS bestaat haar PBO thans uit dertien leden, die elf organisaties vertegenwoordigen:

 1. Huurdersvereniging Singelveste; T. de Graaf

 2. Voetbalvereniging Jeka; A.J.M. Koks

 3. Ouderenbond ANBO 50+; J. van Poppel

 4. Migrantenraad; R. van Geene & D. Siraji

 5. Volksuniversiteit De Brede Aa; J.M.A. van Bergen-Nijeholt

 6. Raad van Kerken; B. in ’t Groen

 7. Bibliotheek Breda; J. Oonincx

 8. Vakcentrale CNV; C. Hoosemans

 9. Huis der Kunsten; M. Rijnen

 10. Winkelcentrum Heksenwiel; C. Zwager

 11. Stichting Katholiek Onderwijs INOS; R. Rijpert

 12. (En M. Dalinghaus neemt op persoonlijke titel zitting)

Allen zijn woonachtig in Breda (niemand in Prinsenbeek, Teteringen, Ulvenhout of Bavel). De gemiddelde leeftijd is 50+.

Het lidmaatschap van vijf personen roept vragen op. Drie van hen, te weten José van Bergen-Nijeholt, Bert in ’t Groen en Marcel Dalinghaus, zijn ook bestuurslid van de BRTS, mevrouw Van Bergen-Nijeholt zelfs voorzitter. Volgens de statuten van de omroep maakt slechts de voorzitter van het PBO ,,qualitate qua’’ deel uit van het bestuur. De BRTS heeft nagelaten te vermelden wie van deze drie het hier betreft.

Cees Hoosemans is samen met zijn vrouw Agnes en zoon Robert eigenaar van de V.O.F. Cabaret C. en A. Hoosemans (C.C.H. Producties, KvK: 20063869). Dit bedrijf maakt in opdracht van de gemeente Breda het programma Opmaat, dat door de BRTS wordt uitgezonden. Tom de Graaf is programmamaker bij de omroep.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat het CvdM akkoord gaat met de door de BRTS voorgestelde samenstelling van het PBO, onder meer vanwege belangenverstrengeling.

Tenslotte dient nog te worden vermeld dat tot voor enkele jaren de koepelorganisaties Sportpunt Breda, Palet en Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (Kring Breda) waren vertegenwoordigd. Jeka, Migrantenraad en Winkelcentrum Heksenwiel zijn hiervoor in de plaats gekomen.


2003

Het programmabeleidbepalend orgaan (PBO) is een essentieel onderdeel van een publieke lokale omroep. Zonder PBO geen omroep. Met het PBO van de Bredase Radio en Televisie Stichting (BRTS) is het één en ander mis, hetgeen op 10 december 2003 in de raadscommissie Cultuur van de gemeente Breda werd aangetoond door de raadsleden Selcuk Akinci (GroenLinks) en Boy Boer (Leefbaar Breda).

Feiten

Op 15 november 2002 doet de Bredase Radio en Televisie Stichting (hierna: BRTS) bij het Commissariaat voor de Media (hierna: CvdM) een zendtijdaanvraag voor publieke lokale omroep in Breda. Op 20 februari 2003 doet ook de Bredase Omroep Stichting (hierna: BOS) bij het CvdM een zendtijdaanvraag. Er is één vergunning te vergeven.

Het CvdM stuurt de zendtijdaanvragen op 18 februari (BRTS) respectievelijk 28 maart 2003 (BOS) ter advisering naar de gemeente Breda. Binnen achttien weken dient de gemeenteraad een advies uit te brengen aan het CvdM over de representativiteit van het programmabeleidbepalend orgaan (hierna: PBO) van de beide omroepen. Een PBO is een essentieel onderdeel van een lokale omroepstichting. Zonder PBO geen omroep.

De BRTS brengt tussen 6 februari en 20 november 2003 in totaal vier lijsten naar buiten met de leden van haar PBO: op 6 februari (afgestempeld door CvdM), op 10 juni (afgestempeld door gemeente Breda), tussen 10 juni en 4 november (geantidateerd 10 juni, niet afgestempeld) en op 20 november (bij hoorzitting CvdM, ongedateerd).

De door de BRTS op 6 februari verstrekte informatie komt de BOS vreemd voor en reeds in maart start die aanvrager een onderzoek naar het PBO van haar concurrent. Op 9 april heeft de BOS voldoende belastende informatie verzameld om aangifte te doen tegen de BRTS wegens oplichting en valsheid in geschrifte. De politie van Breda maakt proces-verbaal op, maar doet verder niets omdat zij andere misdrijven een hogere prioriteit geeft.

Wanneer de BRTS op 10 juni met een nieuwe PBO-lijst op de proppen komt, levert zij daarmee zelf het bewijs dat de aangifte van de BOS niet op drijfzand is gebouwd.

Samenvatting bevindingen

Op 6 februari heeft de BRTS de volgende personen kennelijk onder valse voorwendselen bij het CvdM aangemeld als leden van haar PBO.

 1. G. Gielen, namens de welzijnsstichting Vertizontaal

 2. L. Jansen, namens de ondernemingsraad (hierna: (OR) van het bedrijf Skil

 3. J. van Poppel, namens de Stichting Ouderenbond Breda (S.O.B.)

 4. J. Messbauer, namens de Kamer van Koophandel (hierna: KvK) West-Brabant

 5. J. van Bergen, namens de Vrouwenraad Breda

 6. C. Nouwens, namens het Florijn College

Motivering:

 1. Vertizontaal heeft Gielen nimmer afgevaardigd

 2. De OR van Skil heeft Jansen nimmer afgevaardigd

 3. De S.O.B. van Van Poppel is niet bekend bij de KvK in Breda

 4. De KvK heeft Messbauer nimmer afgevaardigd

 5. De vrouwenraad van Van Bergen lijdt een slapend bestaan

 6. Het Florijn College heeft Nouwens niet afgevaardigd

Voorts komt de naam van VVD-gemeenteraadslid P. Ernst op de lijst voor. De BRTS heeft het CvdM niet gemeld dat Ernst raadslid is, terwijl het CvdM geen voorstander is van de benoeming van raadsleden in een PBO.

Op de officiële lijst van 10 juni is:

 1. Gielen ineens ‘oud medewerker’ van Vertizontaal

 2. Jansen plots ‘werknemer’ van Skil

 3. Van Poppel vertegenwoordiger van een andere organisatie

 4. Messbauer gewoon ‘ondernemer’

 5. Van Bergen nog steeds vertegenwoordiger van de slapende vrouwenraad

 6. Nouwens ineens ‘oud docent’

Voorts komt de naam van C. Hoosemans voor op de officiële en officieuze lijst gedateerd 10 juni 2003 als vertegenwoordiger van de vakbonden CNV en FNV. Hoosemans werd op 4 augustus 1998 door B&W van Breda benoemd als afgevaardigde CNV/FNV. In oktober 2003 meldt de FNV schriftelijk en via e-mail Hoosemans nimmer te hebben afgevaardigd.

Op de officiële lijst van 10 juni komt de naam van toenmalig BRTS-medewerker C. Lokenberg voor. Op de officieuze lijst geantidateerd 10 juni is Lokenberg vervangen door BRTS-medewerker T. de Graaf. Lokenberg reageert verbolgen als de BOS hem in november inlicht over het feit dat op 4 november De Graaf in plaats van hijzelf door B&W is benoemd.

Tenslotte is op de ongedateerde PBO-lijst die BRTS-voorzitter Hans Veelenturf op 20 november in Hilversum ten kantore van het CvdM tevoorschijn tovert De Graaf weer verdwenen ten voordele van Lokenberg. Hoosemans’ naam ontbreekt. Op zijn plaats staat nu de naam van O. Kroes van Vrijwilligerscentrale Breda.

Wij verwijzen u graag naar het volledige Dossier PBO BRTS. Voor het onderzoek beschikte de BOS over de notulen van de PBO-vergaderingen in het jaar 2001.

Inleiding

Het programmabeleidbepalend orgaan (hierna: PBO) van de Bredase Radio en Televisie Stichting (hierna: BRTS) telt volgens gegevens van die omroep bij de zendtijdtoewijzing door het Commissariaat voor de Media (hierna: CvdM) op 21 april 1998 achttien leden, die evenzoveel organisaties vertegenwoordigen.

Op 4 augustus 1998 worden de leden van het BRTS-PBO op bindende voordracht van de omroep door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda benoemd.

Zowel B&W als de gemeenteraad, die het BRTS-PBO op 29 januari 1998 goedkeurde, verzuimen te controleren of de achttien personen op de lijst de evenzoveel organisaties daadwerkelijk vertegenwoordigen.

Ook na beide procedures, de goedkeuring door de raad en de benoeming door B&W, voert de gemeente Breda geen enkele controle meer uit op de rechtsgeldigheid en het functioneren van het BRTS-PBO. Dit ondanks de toezegging van wethouder Joost Gielen, tijdens de raadsvergadering van 29 januari 1998, om dit jaarlijks te controleren. “Ik wil graag toezeggen om jaarlijks de representativiteitstoets aan u voor te leggen”, belooft Gielen de raad.

Op 6 februari 2003 maakt BRTS-voorzitter Hans Veelenturf bij het CvdM de leden van het volgens de omroep op dat moment functionerende PBO bekend. Op de lijst komen veertien namen voor, vier minder dan vijf jaar eerder.

Zeven namen (39%) op laatstgenoemde lijst komen ook voor op die uit 1998:

 1. B. in ’t Groen

 2. B. Martens

 3. J. Messbauer

 4. J. van Bergen-Nijenholt

 5. G. Gielen

 6. O. Kroes

 7. C. Nouwens

Joop Messbauer stond in 1998 genoteerd voor ‘werkgevers’, nu voor de Kamer van Koophandel (hierna: KvK).

Geert Gielen stond in 1998 genoteerd voor ‘hafabra’, nu voor Vertizontaal.

Elf namen zijn verdwenen en daarmee ook de organisaties die zij zouden hebben vertegenwoordigd:

 1. J. Veelenturf, Stichting Groot Bredase Revue (bestuurslid BRTS)

 2. J. Nijland, COC (bestuurslid BRTS)

 3. C. Hoosemans, CNV/FNV (bestuurslid BRTS)

 4. E. Koert, zorgomroep Studio Audio (ex-bestuurslid BRTS)

 5. H. Riemslag, Dorpsraad Prinsenbeek

 6. J. van der Veeken, Dorpsraad Teteringen

 7. J. Ros, Dorpsraad Bavel

 8. M. Meeuwissen, Wijkraad Heusdenhout

 9. M. Oueddan, Overleg Allochtonen Zelforganisaties Breda

 10. J. van Bel, Management en Vereniging Binnenstad Breda

 11. Th. Borghouts, BCV

Els Koert zat in 2000 nog in het PBO als vertegenwoordiger van Studio Audio, terwijl die ziekenomroep reeds in 1998 feitelijk ophield te bestaan. Studio Audio ging ultimo 1998 op in de BRTS, waarna vrijwel alle medewerkers van de ziekenomroep opstapten.

Bij de advisering van het CvdM in 1998 hechtten B&W en de gemeenteraad er veel belang aan dat in het BRTS-PBO alle dorpsraden van de toen net geannexeerde dorpen Prinsenbeek, Teteringen, Bavel en Ulvenhout waren vertegenwoordigd. Al snel vielen Prinsenbeek, Teteringen en Bavel weg.

Samenstelling BRTS-PBO op 6 februari 2003

De opmerkingen (hierna: Opm.) dateren van voorjaar 2003.

G. Gielen, Vertizontaal

Opm: Stond in het verleden genoteerd als vertegenwoordiger ‘hafabra’. Hij zou nu de Stichting Vertizontaal in Breda vertegenwoordigen, ‘stroming Jeugd en Jongerenwerk’. Gielen is 71 jaar (4-11-1931) en werkte tot oktober 1991 bij de Stichting Vertizontaal als coördinator beheer en accommodatie (m.b.t. buurthuizen). De Bredase Omroep Stichting (hierna: BOS) heeft Vertizontaal benaderd om iemand af te vaardigen voor haar PBO. Het antwoord van Vertizontaal-directeur W. Brandt is opmerkelijk en doet vermoeden dat hij niet weet wat een lokale omroep-PBO is. Daarmee rijst de vraag of Vertizontaal er wel van op de hoogte is dat Gielen haar in het BRTS-PBO vertegenwoordigt.

E-mail 3 april 2003: “Geachte heer Van Kampen, Uw verzoek om deel te nemen aan uw programmaraad kunnen we, namens Vertizontaal, helaas niet positief beantwoorden. Uit uw brief vermoeden wij, dat u personen voor uw raad aanzoekt die een voor de programmaraad interessant netwerk en kennis hebben. In principiële zin zijn wij van mening dat een dergelijke raad geen vertegenwoordigers als lid moet hebben namens een maatschappelijke organisatie. Met vriendelijke groet, Namens Vertizontaal, W. Brandt, directeur.”

P. Ernst, Aidssteunpunt Breda

Opm: CvdM is geen voorstander van de benoeming van gemeenteraadsleden in een lokale omroep-PBO i.v.m. de noodzakelijke scheiding tussen overheid en omroep. De BRTS heeft het CvdM niet gemeld dat Ernst in Breda gemeenteraadslid is voor de VVD.

V. Schoenmakers, Bisdom Breda

L. Jansen, ondernemingsraad Skil Breda

Opm: Skil is in Breda nauwelijks een bedrijf van betekenis. Benoeming van een lid van de Skil-OR voor de stroming ‘werknemers’ voegt nauwelijks iets toe. Eerder zouden het CNV en de FNV vertegenwoordigd zijn geweest in het BRTS-PBO.

B. in ’t Groen, Rooms Katholieke Kerken Breda

Opm: Is ook programmamaker.

J. van Poppel, Stichting Ouderenbond Breda (S.O.B.)

Opm: Oud-voorzitter BRTS. S.O.B. niet te verwarren met de alom bekende SOB (Stichting Ouderenwerk Breda). KvK Breda kent de S.O.B. niet (3-4-2003). “Een stichting heeft registratieplicht op basis van de Handelsregisterwet.” De organisatie komt ook niet in de Stadsgids Breda of telefoonboek voor.

J. Messbauer, Kamer van Koophandel Breda

Opm: Oud-bestuurslid BRTS (bij statutenwijziging van 24-8-1992). Messbauer (25-7-1938) vertegenwoordigde eerder de stroming ‘werkgevers’, kennelijk omdat hij bestuurder van een bedrijf, Midglas NV in Breda, is. Ooit bij BRTS betrokken door oud-voorzitter Joop de Werd (bij statutenwijziging ’92).

PV Martin van Kampen: Op dinsdag 8 april 2003 ben ik kort na 11.30 uur de KvK in Breda binnengestapt. Nadat ik mij bij de receptie met mijn NVJ-perskaart had geïdentificeerd vroeg ik de vrouw achter de balie of zij bekend was met een meneer Joop Messbauer die op enige manier bij de KvK betrokken zou zijn. Nadat zij hierop ontkennend antwoordde heb ik haar gevraagd wie mij zou kunnen vertellen of er een meneer Messbauer bij de KvK betrokken was. Zij belde hierop mevrouw Diewertje Oosterwijk van het KvK-management, die mij vervolgens te woord stond. Na een korte uitleg, waarbij zij mij vertelde geen Joop Messbauer te kennen, nodigde zij mij uit in haar kantoor, waar ik haar de PBO-lijst die BRTS-voorzitter Veelenturf op 6 februari 2003 naar het CvdM stuurde liet zien.

Mevrouw Oosterwijk reageerde verbaasd, temeer omdat de lijst ‘Kamer van Koophandel Breda’ vermeldt en niet ‘Kamer van Koophandel West-Brabant’, zoals dit orgaan feitelijk heet. Ze vertelde dat bij haar het vermoeden rees dat de naam van de KvK hier werd misbruikt en zegde mij toe zo snel mogelijk te zullen onderzoeken of de KvK al dan niet een meneer Joop Messbauer had afgevaardigd voor het BRTS-PBO. Om 12.47 uur belde zij mij op mijn GSM (via 076 – 564 -- --) en verzekerde mij dat de KvK zeker geen Joop Messbauer had afgevaardigd voor het BRTS-PBO.

B. van Gerven, Stichting Tosti

Opm: Ook betrokken bij TV-tak van BRTS.

J. van Bergen, Vrouwenraad Breda

Opm: Vrouwenraad Breda staat sinds januari 2002 op non-actief i.v.m. een tekort aan vrijwilligers en bestuursleden. Gemeentesubsidie per 1 mei 2002 ingetrokken. (zie archief BN/DeStem; www.bndestem.nl, zoek op ‘vrouwenraad’)

C. Nouwens, Florijn College Breda

Opm: Vertegenwoordigt al sinds jaar en dag de stroming ‘onderwijs’. Zijn leeftijd, 73 (15-4-1930), roept de vraag op hoe lang hij al met pensioen is en of hij het Florijn College ooit feitelijk heeft vertegenwoordigd. (Zat net als ex-BRTS-voorzitter De Werd in de Sport Advies Raad)

PV Martin van Kampen: Op woensdag 9 april 2003 ben ik even voor 12.00 uur binnengestapt bij het Florijn College in Breda. Aan de vrouw achter de receptie toonde ik mijn perskaart en vertelde dat ik op zoek was naar dhr. Cees Nouwens, die op enige manier bij het Florijn College betrokken zou zijn of zou zijn geweest. De naam Nouwens zei haar niets en zij belde intern naar Peter Dirven, communicatiemedewerker, die mij even later te woord stond. Ook hem zei de naam Nouwens niets, “maar ik werk hier pas een jaar”. Ik toonde Dirven de lijst van het door BRTS-voorzitter Veelenturf op 6 februari 2003 bij het CvdM ingediende BRTS-PBO. Hij vroeg of hij de lijst even aan Florijn-directeur Zacht mocht laten zien, waarop ik de tegenvraag stelde of ik dat zelf even mocht doen. Dat was echter teveel gevraagd.

Nadat Dirven -zonder lijst- Zacht had gevraagd of Nouwens het Florijn College officieel vertegenwoordigde, kwam hij terug bij de receptie. Hij kon mij geen volmondig ‘ja’ of  ‘nee’ antwoorden op mijn toch simpele vraag, maar draaide er als een echte persvoorlichter omheen. Daaruit trek ik de conclusie dat het Florijn College de 73-jarige Nouwens misschien ooit officieel heeft afgevaardigd, maar waarschijnlijk niet bij de BRTS-zendtijdaanvragen van 2003 en 1998. Daags na mijn bezoek aan het Florijn College meldde deze school zich aan voor het BOS-PBO: directeur Zacht gaf zichzelf op als lid. Op donderdag 10 april 2003 belde ik rond 12.30 uur met Peter Dirven, om hem te vragen of intussen aan het licht was gekomen of het Florijn College Nouwens ooit heeft afgevaardigd en zo ja, wanneer. Weer draaide hij er omheen, maar beloofde mij hierover terug te zullen bellen. Een reactie bleef uit.

O. Kroes, Vrijwilligerscentrale Breda

Opm: Ook programmamaakster.

B. Martens, Dorpsraad Ulvenhout

Opm: Trad in 2002 af als voorzitter van de Dorpsraad Ulvenhout. Zit al zeker sinds 1998 in BRTS-PBO, maar heeft in de afgelopen vijf jaar geen of nauwelijks vergaderingen bijgewoond (woonde in 2001 geen PBO-vergaderingen bij / PBO vergadert conform regels CvdM minimaal vier keer per jaar). Martens’ lidmaatschap van het BRTS-PBO lijkt een vriendendienst: een papieren aangelegenheid. Zijn zoon is getrouwd met een dochter van de onlangs na malversaties (verduistering van 22.153,75 euro) ontslagen BRTS-penningmeester Koos J..

Latifa Lazaar, Palet

Opm: Volgens een medewerker van de BRTS is mevrouw Lazaar genoemd als mogelijke kandidaat voor het BRTS-PBO, maar is zij nog niet akkoord gegaan dan wel afgevaardigd door Palet, een belangenorganisatie voor migranten. Er zou al langer contact zijn tussen de BRTS en Palet, sinds eind jaren ’90, over de realisatie van migrantenprogramma’s.

C. Lokenberg, Bridgebond Breda

Opm: Verklaarde medio maart tegenover BOS-bestuurslid Martin van Kampen in diens functie van journalist boos te zijn opgestapt tijdens een PBO-vergadering waarbij het BRTS-bestuur drie leden (w.o. Patrick Ernst, Marcel de Visser) was vergeten uit te nodigen, een verkeerd adres had doorgegeven (Zaart 55) en was vergeten te vermelden hoe laat de vergadering zou beginnen. Lokenberg zocht zelf contact met Van Kampen.

Voortschrijdend inzicht (PBO-lijst 10 juni 2003)

Op 10 juni 2003 is er het een en ander veranderd in het BRTS-PBO, zo blijkt uit de lijst die voorzitter Veelenturf indient bij B&W met het verzoek de leden te benoemen.

J. van Bergen, Vrouwenraad Breda

Opm: Vrouwenraad is in ruste. Zie opmerkingen BRTS-PBO 6 februari 2003 (hierboven).

P. Ernst, Aidssteunpunt Breda

Opm: Ernst is gemeenteraadslid. Zie opmerkingen BRTS-PBO 6 februari 2003 (hierboven).

B. van Gerven, toneelstichting Tosti

Opm: Ook betrokken bij TV-tak BRTS.

G. Gielen, oud medewerker vrijwilligersstichting Vertizontaal

Opm: Op 6 februari meldde de BRTS de 71-jarige Gielen bij het CvdM aan als vertegenwoordiger van Vertizontaal m.b.t. de stroming ‘Jeugd en Jongerenwerk’. Kennelijk ten onrechte, want nu wordt Gielen opgevoerd als ‘oud medewerker Vertizontaal’. Zie opmerkingen BRTS-PBO 6 februari 2003 (hierboven).

B. in ’t Groen, Raad van Kerken Breda

Opm: Werd op 6 februari opgevoerd als vertegenwoordiger van de ‘Rooms Katholieke Kerken Breda’. Nu is hier ‘Raad van Kerken Breda’ van gemaakt.

C. Hoosemans, CNV/FNV

Opm: BRTS-bestuurslid Hoosemans zat in 1998/2003 ook in het BRTS-PBO namens CNV/FNV. De FNV heeft tegenover Martin van Kampen via e-mail en schriftelijk bevestigd oud BRTS-voorzitter Hoosemans nooit te hebben afgevaardigd. “Ik denk dat u gelijk heeft in uw constatering dat de heer Hoosemans nimmer door ons is afgevaardigd. Voor de zekerheid heb ik ons ledenbestand geraadpleegd, maar ook daarin is de heer Hoosemans niet in voorgekomen”, meldt Auke Blaauwbroek, Regiohoofd FNV Zuidwest Nederland, Van Kampen op 14 oktober 2003.

L. Jansen, werknemer Skil

Opm: Op 6 februari meldde de BRTS Jansen bij het CvdM aan als vertegenwoordiger van de ondernemingsraad van Skil in Breda. Nu is Jansen ‘slechts’ werknemer. Overigens heeft BRTS-voorzitter Veelenturf het op 6 februari over de ‘ondernemersraad’ van ‘Skill’.

Latifa Lazaar, consulent steunpunt tegen discriminatie Palet

Opm: Palet is geen ‘steunpunt tegen discriminatie’ maar een organisatie die zich bezighoudt met participatie en integratie van migranten. Mevrouw Lazaar verklaarde op 22 oktober 2003 rond het middaguur desgevraagd telefonisch tegenover Martin van Kampen dat zij sinds twee maanden zitting neemt in het BRTS-PBO. Zij wil zich namens Palet inzetten voor meer aandacht voor migranten in de BRTS-programmering. Nu voorziet de omroep daar niet of nauwelijks in. Mevrouw Lazaar werd reeds op 6 februari door de BRTS aangemeld bij het CvdM als PBO-lid. Zie ook opmerkingen BRTS-PBO 6 februari 2003 (hierboven).

C. Lokenberg, Bridge afd. Breda

Opm: De BRTS en Lokenberg zijn in september na een hoogoplopend conflict uit elkaar gegaan. Lokenberg werkte bij StadsTV en Stadsradio. Zie ook opmerkingen BRTS-PBO 6 februari 2003 (hierboven).

J. Messbauer, ondernemer

Opm: Op 6 februari meldde de BRTS Messbauer valselijk aan als vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel West-Brabant in Breda. Nu is hij ineens weer ‘ondernemer’, net als in de periode 1998/2003. Zie opmerkingen BRTS-PBO 6 februari 2003 (hierboven).

C. Nouwens, oud docent voor economisch beroepsonderwijs

Opm: Op 6 februari meldde de BRTS de 73-jarige Nouwens aan als vertegenwoordiger van het Florijn College in Breda m.b.t. de stroming ‘Onderwijs’. Nu vertegenwoordigt hij die school niet meer en wordt hij, overigens terecht, ‘oud docent’ genoemd. Zie opmerkingen BRTS-PBO 6 februari 2003 (hierboven).

J. van Poppel, Stichting Ouderenwerk Breda

Opm: Oud BRTS-voorzitter Van Poppel is vrijwilliger bij de Stichting Ouderenwerk Breda (SOB). Hij werd op 6 februari nog opgevoerd als vertegenwoordiger van de Stichting Ouderenbond Breda (S.O.B.). Zie opmerkingen BRTS-PBO 6 februari 2003 (hierboven).

V. Schoenmakers, Bisdom Breda

Opm: Op de herhaalde vraag van de BOS d.d. 2 oktober 2003 aan het Bisdom Breda om iemand af te vaardigen voor het BOS-PBO, gaf bisschop Muskens op 23 oktober het advies om de Raad van Kerken in Breda of het pastoresberaad van de stad Breda te benaderen. Het Bisdom Breda is volgens Muskens niet de juiste organisatie om in een lokale omroep PBO zitting te nemen, daar het bisdom het hele gebied West-Brabant en Zeeland omvat.

M. de Visser, Stichting Sportpunt Breda

Opm: Heeft zich ook aangemeld voor BOS-PBO.

B. Martens (Dorpsraad Ulvenhout) komt op de lijst van 10 juni 2003 niet meer voor.

Commentaar n.a.v. lijst BRTS-PBO 6 februari 2003

In 2001 namen aan de vergaderingen van het BRTS-PBO blijkens de notulen opgemaakt door oud BRTS-bestuurslid Koos J. vertegenwoordigers deel van het Stadspastoraat, Vrouwenraad, Florijn College (Nouwens), Vrijwilligerscentrale, Sportpunt, ‘werkgevers’ (Messbauer), Hafabra, COC, CNV/FNV en Studio Audio. Het Florijn College en de FNV waren niet rechtmatig vertegenwoordigd, terwijl Studio Audio al twee jaar niet meer bestond.

In 1998 werden door B&W van Breda nog negen personen namens evenveel organisaties benoemd, te weten: Management en Vereniging Binnenstad, BCV, Dorpsraad Ulvenhout, Wijkraad Heusdenhout, Dorpsraad Prinsenbeek, Dorpsraad Teteringen, Dorpsraad Bavel, Stichting Groot Bredase Revue en Overleg Allochtonen Zelforganisaties.

Acht van deze organisaties zijn niet vertegenwoordigd in het op 6 februari 2003 door BRTS-voorzitter Veelenturf bij het CvdM aangemelde BRTS-PBO. Gezien het feit dat van deze acht organisaties in 2001 geen vertegenwoordigers deelnamen aan de PBO-vergaderingen en deze organisaties thans niet meer vertegenwoordigd zijn, is het aannemelijk dat zij in ieder geval met ingang van 2001 feitelijk niet vertegenwoordigd waren in het BRTS-PBO.

De negende organisatie, Dorpsraad Ulvenhout, is op 6 februari nog altijd vertegenwoordigd in het BRTS-PBO, maar afgevaardigde Ben Martens heeft in 2001 geen enkele PBO-vergadering bijgewoond.

Commentaar n.a.v. lijst BRTS-PBO 10 juni 2003

In vergelijking met de lijst BRTS-PBO van 6 februari 2003 nemen er nu zeker vijf mensen zitting in het orgaan die eerder ten onrechte door BRTS-voorzitter Veelenturf waren aangemeld als vertegenwoordigers van organisaties: J. van Bergen (Vrouwenraad Breda), G. Gielen (Vertizontaal), L. Jansen (OR Skil), J. Messbauer (Kamer van Koophandel) en C. Nouwens (Florijn College).

Mevrouw Van Bergen en de heren Gielen, Jansen, Messbauer en Nouwens dienen derhalve te worden aangemerkt als mensen die op persoonlijke titel zitting nemen in het BRTS-PBO.

Op grond van artikel 11 lid 1 sub a van de BRTS-statuten eindigt het lidmaatschap van PBO-leden wanneer zij opgehouden zijn een stroming te vertegenwoordigen. Kennelijk staan de BRTS-statuten niet toe dat mensen op persoonlijke titel in haar PBO zitting nemen.

Gemeenteraadslid P. Ernst moet, als de richtlijnen van het CvdM worden gevolgd, aftreden als lid van het BRTS-PBO.

Duidelijk moet worden namens welke organisatie B. in ’t Groen zitting neemt in het BRTS-PBO.

Vast staat dat C. Hoosemans (CNV/FNV) neerlands grootste vakbond FNV nimmer heeft vertegenwoordigd. Hij en/of de BRTS hebben ten onrechte jarenlang de schijn opgehouden dat dit wel het geval was. Hoosemans was nota bene door B&W benoemd.

Duidelijk moet worden waarom Latifa Lazaar reeds op 6 februari door de BRTS bij het CvdM werd aangemeld en op 10 juni door de BRTS werd voorgedragen om door B&W te worden benoemd, terwijl zij op 22 oktober verklaarde pas twee maanden zitting te nemen in het BRTS-PBO.

Duidelijk moet worden namens welke organisatie J. van Poppel zitting neemt in het BRTS-PBO.

Duidelijk moet worden namens welke organisatie V. Schoenmakers zitting neemt in het BRTS-PBO, omdat bisschop Muskens het Bisdom Breda niet de aangewezen organisatie vindt om zitting te nemen in een lokale omroep PBO.

De verschillen tussen de lijsten van 6 februari en 10 juni 2003 rechtvaardigen een grondig onderzoek naar de samenstelling en het functioneren van het BRTS-PBO.

Benoeming BRTS-PBO verlopen

De leden van het BRTS-PBO werden op 4 augustus 1998 door B&W van Breda benoemd voor de periode van drie jaar. Deze termijn verliep derhalve in 2001. Vervolgens gebeurde er niets tot BOS-bestuurslid Martin van Kampen de gemeente Breda hier op 16 april 2003 op wees. Daarna diende BRTS-voorzitter Veelenturf zijn lijst BRTS-PBO van 10 juni 2003 in.

Deze ‘slordigheid’ van de BRTS, die niet werd gesignaleerd door het CvdM en de gemeente, kan verregaande consequenties hebben voor de omroep. De publieksrechtelijke benoeming van het PBO levert immers een vrijstellingsgrond op voor de vennootschapsbelasting. Het is derhalve niet uitgesloten dat blijkt dat de BRTS sinds augustus 2001 over de geboekte winst 35% vennootschapsbelasting moet betalen.

Nota bene

Op 4 november 2003 hebben B&W van Breda, twee jaar en drie maanden te laat, het BRTS-PBO alsnog benoemd. Deze zeer late actie, die volgde op de bovengenoemde brief van Martin van Kampen, was weinig zinvol omdat de vergunning van de BRTS op 21 april verliep en de advisering van het CvdM voor 18 december (zes weken na de benoeming) gepland stond.

Er doet zich echter het merkwaardige feit voor dat er twee BRTS-PBO-lijsten gedateerd 10 juni 2003 bestaan. Onder de kop ‘voortschrijdend inzicht’ wordt ingegaan op de lijst die op 13 juni 2003 is afgestempeld door de gemeente en voorzien van het kenmerk RME200309333. B&W hebben het BRTS-PBO echter benoemd op basis van een later door BRTS-voorzitter Veelenturf ingediende geantidateerde lijst, die niet is afgestempeld of voorzien van een kenmerk. Op deze tweede lijst is de naam C. Lokenberg (Bridge afd. Breda) vervangen door T. de Graaf (Centrale huurdersver. Breda). De reden voor dit gefoezel is de breuk tussen de BRTS en haar medewerker Lokenberg. Daarom is Lokenberg, zonder diens instemming, vervangen door BRTS-medewerker De Graaf. Overigens bestaat er geen Centrale huurdersvereniging Breda. De Graaf zit in het bestuur van huurdersvereniging Singelveste.

Op 20 november 2003, tijdens de hoorzitting bij het CvdM in Hilversum over de illegale uitzendingen van de BRTS, kwam voorzitter Veelenturf met een vierde, ongedateerde, lijst op de proppen. Op deze lijst staat Lokenberg weer op de plaats van De Graaf. De naam van C. Hoosemans is verdwenen. Op die plaats staat nu O. Kroes van de vrijwilligerscentrale. Het is onbegrijpelijk dat Veelenturf kennelijk niet precies weet wie er in ‘zijn’ PBO zitten terwijl dit kort daarvoor door B&W was benoemd.

De BOS oormerkt de handelswijze van de BRTS als misleiding, oplichting en valsheid in geschrifte. Oplichting en valsheid in geschrifte zijn strafbare feiten. Hoewel niet strafbaar dienen het CvdM en de gemeenteraad volgens de BOS de misleiding hoog op te nemen.

Commentaar notulen vergaderingen BRTS-PBO 2001

Op 15 februari 2001 lijken de leden van het PBO nauwelijks aan het woord te komen. In de rondvraag worden er wat ballonnetjes opgelaten over verbetering van de programmering. Een mening van de PBO-leden over die programmering is slechts tussen de regels door te lezen. Kennelijk zijn zij niet tevreden.

Op 29 maart 2001 spreekt BRTS-voorzitter Veelenturf de hoop uit dat het PBO “weldra door nieuwe leden versterkt kan worden” en haar taak beter kan gaan uitvoeren. De net afgetreden BRTS-voorzitter Hoosemans uit kritiek op het functioneren van de omroep. Het CvdM heeft geklaagd over het functioneren van het PBO, dat te klein zou zijn. Op voordracht van Hoosemans zegt Gielen toe een nota uit te zullen werken waarin het PBO haar kritiek kenbaar maakt aan het bestuur. (“deze nota zal als bijlage aan de notulen van de vergadering worden toegevoegd”, wordt vermeld / stuk ontbreekt)

Op 17 mei 2001 wordt melding gemaakt van een aan het BRTS-bestuur gestuurd memo waarin het PBO kritiek uit op het programmabeleid. “Het huidige programma-aanbod voldoet niet aan de eisen, die aan een lokale omroep voor de gemeente Breda gesteld mogen worden.” “De leden van de kerngroep willen discussie en beleid bevorderen.” Programma’s moeten “weerspiegeling van de Bredase samenleving” zijn. Kennelijk zijn ze dat op dat moment niet. Bert in ’t Groen vat samen: “Wat wordt er van ons verwacht? Wat kunnen we doen en wat wordt er met onze beoordeling gedaan? Er zijn een jaar geleden door de directie (Ad de Vogt) dingen beloofd, die na een jaar nog niet zijn ingevuld.” De woorden van In ’t Groen lijken tekenend voor het functioneren van het BRTS-PBO. Het PBO dringt aan op gesprekken met de programmamakers.

Op 13 december 2001 stelt Gielen zijn aftreden als PBO-voorzitter per 1 januari 2002 aan de orde. BRTS-penningmeester Koos J. weet hem ertoe te bewegen “tenminste tot september 2002” aan te blijven. Het BRTS-bestuur meldt dat met het vertrek van directeur De Vogt de sfeer sterk is verbeterd. Omroepmedewerker Tom de Graaf legt het PBO uit hoe naar zijn mening lokale radio moet worden gemaakt. In de rondvraag uit Veelenturf zijn bezorgdheid over “het niet voltallig zijn van de programmaraad”.

Notulist BRTS: Koos J..

Conclusie na bestudering notulen

Opvallend is dat er in de vergaderingen van het BRTS-PBO blijkens de notulen vrijwel nooit wordt gesproken over afzonderlijke programma’s. Dit roept de indruk op dat de PBO-leden niet voldoende op de hoogte zijn van wat de omroep uitzendt.

Tijdens de vergaderingen zijn kennelijk hoofdzakelijk BRTS-bestuursleden aan het woord.

Veel van de onderwerpen die worden besproken in de PBO-vergaderingen horen hier helemaal niet thuis.

Het PBO krijgt van het bestuur weinig ruimte om beleid te maken.

Het PBO maakt kennelijk geen beleid.

De Kerngroep Programmaraad BRTS, ongeveer de helft van de achttien in 1998 door B&W benoemde PBO-leden, functioneerde in 2001 kennelijk als volwaardig PBO, wat zij niet was.

Mensen die al jaren in het PBO zitten weten kennelijk nog altijd niet wat hun taak is en waar hun verantwoordelijkheid ligt.


 

© 2003-2011 Mega Media Producties